Siłownia MEGA GYM - Skoczów


Powrót

1. Dane Administratora Danych Osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Waldemar Macura Mega Gym, adres prowadzonej działalności Skoczów 43-430  Gorecka 2a tel. 507 433 826 , e mail  megagym@megagym.pl wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej NIP 548-116-37-34 REGON 070765627 .

Nazwa organu prowadzącego rejestr jest CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej).

Kontakt z nami w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: megagym@megagym.pl.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r., Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) klientowi przysługuje swobodny dostęp do danych osobowych, ich zmianę, poprawianie oraz usuwanie przez email lub kontakt telefoniczny.

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Aby świadczyć usługi zgodnie z profilem działalności, Mega Gym przetwarza Pana/Pani dane osobowe w celu realizacji marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów, identyfikacji klienta przy zawieraniu transakcji, w celach reklamacyjnych,oraz bezpieczeństwa( dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 14  dniach od daty ich rejestracji) w celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO. Dane nie są przekazywane innym odbiorcom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, wynika z przepisów, ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości realizowania usługi. Na podstawie danych osobowych nie są podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym nie stosuje się profilowania po stronie Administratora danych osobowych. Podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

1) W celu zawarcia transakcji oraz jej realizacji możemy przetwarzać takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • dane przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania faktury VAT na przedsiębiorstwo),
 • podstawowe dane konta bankowego do potwierdzenia przelewu,
 • nr dokumentu tożsamości,
 • numer karty płatniczej i inne dane karty, jak również dane uwierzytelniające i inne dane dotyczące rozliczeń i rachunków, powiązane z rozliczeniami mobilnymi,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

2) W celu rozpatrzenia reklamacji przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj),
 • numer telefonu,
 • adres e-mail,
 • ewentualnie numer rachunku bankowego jeżeli następuje zwrot pieniędzy.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

3) W celu wystawienia faktury VAT i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np.: przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko,
 • nazwa firmy,
 • adres zamieszkania lub adres siedziby,
 • numer NIP.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.

4) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, zapobieganiu oszustwom, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • wizerunek twarzy pozyskany z monitoringu wizyjnego,
 • imię i nazwisko,
 • adres e-mail,
 • numer telefonu,

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Mega Gym jest zapewnienie bezpieczeństwa wszelkim osobom przebywającym na terenie). Dane z monitoringu są usuwane maksymalnie po 14 dniach od daty ich rejestracji.

5) W celu tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym np.: rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 •   imię i nazwisko,
 •   adres e-mail.

Przepisy RODO nakładają na nas określone obowiązki dokumentacyjne dla wykazania zgodności i rozliczalności. W przypadku gdy zgłosi Pan/Pani np.: sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych, musimy wiedzieć wobec kogo nie stosować marketingu bezpośredniego.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa (przepisy zawarte w RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Mega Gym jest posiadanie wiedzy na temat osób, które realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).

6) W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe jak:

 • imię i nazwisko (jeżeli nazwisko zostało podane) lub ewentualnie nazwę firmy,
 • adres zamieszkania (jeżeli został podany),
 • numer NIP (jeżeli został podany),
 • adres e-mail,
 • adres IP,
 • numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Mega Gym jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich).

3. Cookies
Mega Gym na swojej stronie internetowej NIE wykorzystuje tzw.: cookies.